سعيد نواب پور
سعيد نواب پور

سعيد نواب پور

دانشکده: تولید گیاهی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

پست الكترونيكي: s(dot)navabpour(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 18897
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان